meisje-fiets.jpg

FunctioneringsProfiel

Kinderen die niet meer naar school kunnen of dit perspectief voor ogen krijgen, zitten in een knellende situatie. Thuiszitten heeft niet alleen een grote impact voor hen, maar het raakt ook alle direct betrokkenen om hen heen.

Veelal is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor dit probleem, maar is er sprake van een multiproblematische samenloop van omstandigheden in het verleden en in het nu. Het werken aan een perspectief voor deze kinderen naar leerbaarheid, en daarmee het creëren van kansen in het onderwijs en in de samenleving, vergt een multidisciplinaire aanpak.

ComIT biedt de tools voor communicatie en samenwerking tussen de benodigde disciplines waardoor vanuit één regie de gewenste begeleiding en ondersteuning kan worden geboden.

Voor de inrichting van het begeleiding en ondersteuningsproces maken we gebruik van
het Functioneringsprofiel van Childpoint. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt aan welke
aspecten van ontwikkeling gewerkt moet worden om perspectief tot leren (weer)
mogelijk te maken.

De opbouw van het FunctioneringsProfiel

Het Functionerings-Profiel vraagt uit of er zorgen zijn ten aanzien van:

  1. Het functioneren.
    • “Wat laat iemand zien?”
  2. Vaardigheden.
    • ”Wat kan iemand?”
  3. Omgeving.
    • “In welke omgeving komen welke zorgen/knelpunten voor?”

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de doelen waaraan je wilt werken, wat relevant en/of haalbaar is voor de korte termijn of de lange termijn en met welke partners je moet samenwerken.

Het FunctioneringsProfiel in de praktijk

Het Functionerings-Profiel (FP) wordt beschikbaar gesteld aan zorgverleners, scholen en ouders via een webapplicatie. Een drietal domeinen (functioneren, vaardigheden, leefomgevingen) met een groot aantal subdomeinen wordt systematisch nagelopen. Indien er op een subdomein geen zorg bestaat, wordt het zo gelaten. Indien er wel zorg bestaat op een bepaald subdomein, wordt daar specifiek op ingegaan.

Het is alsof er een foto van het functioneren van het kind wordt gemaakt. Indien nodig kan de foto scherper gemaakt worden en kan een duidelijker beeld van de zorggebieden van een kind verkregen worden.

Het maken van een Functionerings-Profiel kost U als invuller na enige oefening ongeveer 20 minuten, afhankelijk van de mate van zorg om het kind. U loopt een aantal items na binnen de drie domeinen en geeft de mate van zorg die daarover bestaat aan met behulp van een schuifje. Het programma zorgt ervoor dat alleen gebieden waar meer dan gemiddelde zorg over bestaat verder worden gedifferentieerd.

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu